Sultan Abdülhamid’in projesi Hicaz demiryolu nasıl yapıldı

Alman asıllı Amerikalı mühendis Zimpel, 1864’te, Kızıldeniz ile Şam’ı birleştirecek bir demir yolu sınırının inşası için Osmanlı Devleti’ne teklifte bulundu. Fakat bu teklif deniz yolu nakliyatının demir yolu inşaatına nazaran daha ucuz olduğu münasebetleriyle reddedildi.

Hicaz kumandanı Osman Nuri Paşa da 1891’de İstanbul’a gönderdiği bir raporda, Cidde-Mekke ortasına döşenecek bir şimendifer çizgisinin bölge için gerekliliği ve değeri üzerinde durdu. Osman Nuri Paşa’nın bu raporu bir müddet sonra üç kişilik bir komitede ele alındı ve makul bulunarak Cidde-Mekke ortasında yapılacak bir demir yolunun bilhassa hacıların yol boyunca çektikleri ıstırapları ortadan kaldıracağı söz edildi.

Hicaz bölgesine demir yolu inşasına dair en kapsamlı teklif 1891’de Ahmed İzzet Efendi’den geldi. O sırada Cidde evkaf müdürü olan İzzet Efendi sunduğu raporda, Şam’dan başlayarak Medine’ye kadar getirilecek bir demir yolunun Hicaz’a yönelecek dış akınlarla bölgede çıkabilecek isyanlara karşı değerli bir savunma vasıtası oluşturacağını, birebir vakitte hac seyahatlerini da büyük ölçüde kolaylaştıracağını yazmaktaydı.

Sultan 2. Abdülhamid, ilgisini çeken bu teklifi incelemek ve görüşünü bildirmek üzere Erkan-ı Harbiyye Feriki Mehmed Şakir Paşa’ya havale etti. Mehmed Şakir Paşa, demir yolu sınırının varsayımı maliyetini de hesaplayarak geçeceği güzergahı gösterir bir harita ile padişaha sundu. 2. Abdülhamid, 2 Mayıs 1900’de yayımladığı bir irade ile inşaata başlanmasını emretti ve inşaat 1 Eylül 1900’de yapılan resmi bir merasimden sonra başladı. Birinci evrede Şam’dan Mekke’ye ulaşması planlanan demir yolu çizgisinin ileride Akabe ve Cidde’ye bağlanması, hatta Yemen’e kadar uzatılması düşünüldü.

50 GÜNLÜK HAC YOLU 5 GÜNE İNDİ

Hicaz Demir Yolunun yapılmasındaki sebeplerin başında askeri, siyasi ve dini hedefler vardı.

Her şeyden evvel demir yolu bölgeye asker sevkini hızlandıracağından beklenen ayaklanmalara ve dışarıdan gelebilecek hücumlara karşı savunma rolü üstlenecekti, Osmanlı Devleti’nin askeri aktifliğinin artması, siyasi otoritenin de bölgede güçlenmesine yardım edecekti. Yalnız savaş ve isyan durumlarında değil olağan vakitlerde da Hicaz ile Yemen’e asker ve mühimmat sevkiyatı demir yoluyla yapılacak, böylelikle Süveyş Kanalı’na duyulan muhtaçlık ortadan kalkacaktı.

Hicaz çizgisi, büyük zorluklarla yapılabilen hac seyahatini kolaylaştırarak, büyük bir dini hizmete yardımcı olacaktı. Zira Suriye’den Medine’ye yaklaşık 40, Mekke’ye 50 gün süren, uzun ve bedevilerin atakları sebebiyle tehlikeli olan seyahat 4-5 güne inecekti. Üstelik demir yolu, hacıların gidiş geliş masraflarını evvelkiyle kıyaslanamayacak derecede azaltacak ve bu durum yakın gelecekte hacıların sayısını da arttıracaktı. Proje tıpkı vakitte 2. Abdülhamid’in İslam alemindeki prestij ve nüfuzunu da kuvvetlendirecek, Müslümanların ortak bir eser ve gaye etrafında dayanışmasını sağlayacaktı.

Bunların yanı sıra demir yolunun işletmeye açılmasıyla birlikte ticari faaliyetlerin gelişeceği, ekonomik canlılıkla kentleşmenin de hızlanacağı varsayım ediliyordu.

Padişahın sınırın imaline başlanmasını emreden iradesinden çabucak sonra bütün idari, mali ve teknik ön hazırlıklar tamamlandı. Öncelikle inşaatın tertibini yürütecek olan Komisyon-ı Ali teşkil edildi.

Hicaz Demir Yolu’nun varsayımı maliyeti 4 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Bu maliyet güç periyotlardan geçen Osmanlı maliyesi için büyük bir meblağdı.

DÜNYADAN BAĞIŞLAR YAPILDI

Maliyeti böylesine yüksek bir projenin gerçekleştirilmesi için finansman sıkıntısının Müslümanlardan toplanacak bağışlarla çözümlenmesine, inşaatın başlangıcında ortaya çıkacak acil para muhtaçlığını karşılamak üzere de Ziraat Bankasından kredi alınmasına karar verildi.

Yurt dışındaki Osmanlı temsilcilikleriyle İslam ülkelerindeki resmi-sivil birçok kişi bağış kampanyasına takviye verdi ve birinci bağış 50 bin lira ile 2. Abdülhamid’den geldi. Çok sayıda memur kendi isteğiyle birer maaşını bağışladı. Osmanlı vatandaşları dışında başta Hindistan, Mısır, Rusya ve Fas Müslümanları olmak üzere Endonezya’dan, Singapur’dan, Güney Afrika’dan, Avrupa’daki kimi İslam cemiyetlerinden, Tunus, Cezayir, hatta ABD’den bağışlar geldi.

MÜSLÜMAN DEVLETLERDEN YARDIM

Ayrıca Fas buyruğu, İran şahı ve Buhara buyruğu üzere Müslüman devlet idarecilerinden de yardımlar yapıldı.

Bu geniş iştirak, Hicaz Demir Yolu projesinin bütün dünya Müslümanlarınca benimsendiğinin bir işaretiydi. Bağışta bulunanları ödüllendirmek için İzzet Paşa’nın tavsiyesiyle nikel, gümüş ve altından Hicaz Demir Yolu madalyaları ihdas edildi ve bu madalyalar halkı bağış yapmaya yönlendirmede kıymetli bir rol oynadı.

İnşaatın ilerlemesiyle artan masraflar için iane pulları, kartpostallar, cüzdanlar, çıkarılıp, kurban derileri satıldı. Ayrıyeten çeşitli harç ve vergiler konulup birtakım madenlerin işletme imtiyazları Hicaz Demir Yolu Komisyon-ı Alisi’ne verildi. Böylelikle başarılı bir mali idare sonucu 1900-1908 yılları ortasındaki inşaatın gelirleri masraflarından fazla olarak gerçekleşti.

1 Eylül 1908’de SULTAN ABDÜLHAMİD TARAFINDAN AÇILDI

Demir yolunun teknik işlerinin yönetimi 1901’de Alman mühendisi Meissner’e verildi. Onunla birlikte 17’si Türk ve öbür milletlerden toplam 43 mühendis çalışıyordu. İnşaat ilerledikçe Avrupalı mühendislerin sayısı azalırken Osmanlı mühendislerinin sayısı arttı ve edindikleri deneyim sayesinde kutsal topraklardaki inşaatı büsbütün Müslüman mühendisler gerçekleştirdi. Emekçiler büyük ölçüde askeri birliklerden sağlandı. İnşaatta çalışan erlere de işleri karşılığı belli bir fiyat veriliyor, ayrıyeten terhisleri erken yapılıyordu.

Demir yolu inşaatına Şam-Der’a ortasında başlandı ve 1903’te Amman’a, 1904’te Maan’a ulaşıldı. Maan’dan Akabe Körfezi’ne bir şube sınırı döşenerek Kızıldeniz’e çıkmak istendi. Demir yolunun Kızıldeniz’e ulaşması ile gerektiğinde asker ve silah sevkiyatı kolaylaşacağından bu kıyıların savunma gücü artacaktı. Lakin Osmanlı Devleti ile Mısır ortasında 1906’da beliren hudut uyuşmazlığı konusunda bölgedeki gücünü tehlikeye düşürmek istemeyen İngiltere’nin, Mısır lehinde teşebbüslerde bulunması üzerine sınırın inşasından vazgeçildi.

AKDENİZ KIYILARINA ULAŞTI

Hayfa demir yolu, 1905’te tamamlandı ve Der’a Hayfa’ya bağlandı. Böylelikle Hicaz Demir Yolu Akdeniz kıyılarına ulaştı. Demir yolunun 460. kilometredeki Maan’a varmasından sonra inşaatla işletme işleri birbirinden ayrılarak bir işletme yönetimi kuruldu ve demir yolunda yolcu ve eşya nakliyatına başlandı.

Aynı yıl Müdevvere’ye, bir yıl sonra Medain-i Salih’e ulaşıldı. Bu noktadan sonraki inşaatın tamamı Müslüman mühendis, teknisyen ve emekçiler tarafından gerçekleştirildi. el-Ula’ya 1907’de, Medine’ye 1908’de varıldı. Hayfa şubesiyle birlikte 1464 kilometreyi bulan Hicaz Demir Yolu 1 Eylül 1908’de yapılan bir merasimle şahsen 2. Abdülhamid tarafından işletmeye açıldı.

1909’da Hayfa-Şam ortasında her gün, Şam ile Medine ortasında ise haftada üç gün karşılıklı yolcu ve ticari eşya taşınıyor, gereksinim halinde inşaat gereçleri, askeri erzak ve hacıların nakli için ek tren seferleri düzenleniyordu. Çizgi güzergahında irili ufaklı çok sayıda istasyon bulunması ve hareket saatlerinde namaz vakitlerinin dikkate alınması yolcular açısından kolaylık sağladı.

Bu ortada, Hicaz Demir Yolu’nun lokomotif, vagon, ray ve çelik travers üzere değerli makine ve gereçleri Almanya, Belçika ve ABD’den sağlandı. Kimi yolcu vagonları da Tersane-i Amire’de yapıldı.

Demir yolunun inşaatı çok sıcaklık, kuraklık, su meşakkati ve makus arazi kaidelerinin getirdiği olağan zorluklarla bedevilerin engellemelerine karşın kısa kabul edilebilecek bir müddette tamamlandı.

BEDEVİLERİN HÜCUMLARI

Bedeviler hac yolcularını develerle taşıma, rehberlik ve muhafızlıktan büyük ölçüde para kazanıyordu. Öte yandan Osmanlı Devleti’nden maaş ve ikram almalarına rağmen vakit zaman kervanlara ve hac kafilelerine saldırıp yağmacılık yapıyorlardı. Demir yolunun işletmeye açılmasıyla hac ve ticaret trafiğinin değişmesi onların bu yarar kaynaklarına ziyan verdi. Ayrıyeten Bedevi önderleri, Hicaz Demir Yolu’nun bölgede Osmanlı’nın askeri ve siyasi aktifliğini arttırıp mahallî güçlerin nüfuzunu kıracağından telaş ediyorlardı. Bu sebeplerle bedeviler tekraren demir yolu ve telgraf sınırlarına hücum düzenledi. Demir yolu çalışanları ve sınırı koruyan Osmanlı askerlerine değerli kayıplar verdiler.

TOPLAM BİN 1750 KİLOMETRE

2. Abdülhamid’in 26 Nisan 1909’da tahttan indirilmesinden evvel resmi dokümanlarda “Hamidiye Hicaz Demir Yolu” olarak da geçen Hicaz Demir Yolu 1917 yılına kadar yapılan Akka-Beledüşşeyh (17 kilometre), Afule-Lüd (100 kilometre), Vadiüssur-el-Avca (155 kilometre), et-Tin-Beytülhanum (39 kilometre) şube sınırları ve Kademişerif’ten Şam’a döşenen raylarla 1750 kilometre uzunluğa erişti.

Yapımı bütün Müslümanların ortak isteği olan Medine-Mekke ve Mekke-Cidde sınırları ise Şerif Hüseyin ve onun kışkırttığı bedevi pirlerinin karşı koyması üzerine gerçekleşmedi.

1 Ağustos 1914’te Hicaz Demir Yolu Müdiriyyet-i Umumiyyesi Evkaf Nezareti’ne bağlandı ve demir yolu bir vakıf kurumu sayıldı. Bu demir yolu, vakıf kuruluşu olarak dünyada, devlet tarafından yaptırılan tek ulaşım yatırımıydı. Hicaz Demir Yolu, I. Dünya Savaşı patlak verince Evkaf Nezareti’nden ayrılarak Harbiye Nezareti’ne bağlandı. 1916 yılının haziran ayında Şerif Hüseyin’in İngilizlerle gizlice anlaşarak isyan etmesi Hicaz Demir Yolu’nun da sonunu hazırladı. 10 Ocak 1919’da Medine’nin teslim olmasıyla birlikte Hicaz Demir Yolu üzerindeki Osmanlı hakimiyeti de sona erdi.

DEMİRYOLUNDA SONRA GÖRÜLEN DEĞİŞİM

Demir yolu tamamlandıktan sonra Osmanlı Devleti’nin kısa ömrüne karşın değerli askeri, siyasi, iktisadi ve toplumsal sonuçlar doğurdu.

Demir yolu, 1. Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasındaki nakliyat ve askeri operasyonlarda hayati bir ulaşım aracı oldu. Medine’de bulunan kutsal emanetlerle sivillerin Suriye’ye gönderilmesi tekrar demir yolu sayesinde gerçekleşti. Bütün cephelerde alınan mağlubiyetlere karşın Medine’nin 1919 başına kadar teslim olmamasında da sınırın kıymetli hissesi vardır.

ÇERKEZLER DEMİRYOLU YAKININA YERLEŞTİ

Demir yolu sınırının işletmeye açılmasından sonra birçok kentin ve yerleşim ünitesinin iktisadı süratle gelişti. Tıpkı halde imar ve inşa faaliyetlerinin artmasında ve birçok kamu binasının üretiminde demir yolunun bölgeye getirdiği değişimin hissesi vardı. Özel tren seferleri düzenlenmesi turistik seyahatleri de çoğalttı. Hatta bir kısım bedevinin yerleşik hayata geçmeye başladığı, kimi Çerkez göçmenlerin demir yolu yakınlarına yerleştiği görüldü.

Hicaz Demir Yolu, Mühendishane-i Berri-i Hümayun çıkışlı pek çok mühendisin de birinci deneyim ve yetişme yeri oldu. Böylelikle ileride Cumhuriyet periyodunda demir yollarının imali etabında gerekecek bilgi ve deneyim birikiminin temeli atıldı ve azımsanmayacak kadar çok teknik eleman yetişti.

Hicaz Demir Yolu, meydana getirdiği maddi sonuçların yanı sıra dünya Müslümanları ortasında ortak bir amaç ve ülkü etrafında yardımlaşma ve dayanışma şuurunun oluşmasına da kıymetli katkı sağladı.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra demir yolu dört kısma ayrıldı. Hayfa-Semah çizgisi Filistin’de, Müdevvere-Medine sınırı Hicaz Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan’da, Şam-Der’a, Der’a-Semah çizgisi Suriye’de, Der’a-Müdevvere sınırı ise Ürdün’de kaldı. Suriye, Ürdün ve Filistin’deki çizgiler İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükümetlerce yönetim edildi. 1948’de Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye demir yolunun tekrar üretimini görüşmek üzere bir komite oluşturdu. Lakin Arap-İsrail uyuşmazlığı sınırın Der’a-Hayfa kısmının kapanmasına sebep oldu. İngiliz hükümeti, Filistin sorunundan ötürü gücendirdiği Arapları mutlu edebilmek için tamirat işlerini üstlendi, lakin bu da 1967 Arap-İsrail Savaşı yüzünden gerçekleşmedi. Demir yolunun Suriye ve Ürdün’de kalan kısımlarda birtakım yolcu ve eşya taşıma trafiği sürdü. Suudi Arabistan hudutları içinde kalan kısım atıl, istasyonlar ise metruk bir halde kaldı. AA